Code of Conduct ekstern – politik for samfundsansvar

 

Formål og anvendelse

I Raunstrup og tilhørende datterselskaber (herefter ”koncernen”) har vi et stærkt ønske om at opføre os professionelt, troværdigt og med ansvarlighed i alle vores aktiviteter. Alle forretningsaktiviteter skal både overholde den til enhver tid gældende danske og internationale lovgivning og foregå på fair konkurrencevilkår. I forlængelse heraf tilslutter vi os, og respekterer standarderne i henhold til FN’s Global Compacts 10 principper, FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og ILO’s retningslinjer for internationale standarder og grundlæggende arbejdsstandarder.

Denne politik er rammesættende for de regler og for den adfærd, vi ønsker af vores forretningsforbindelser inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt miljø og klima. Koncernens forretningsforbindelser omfatter alle, der leverer produkter, arbejdskraft eller tjenester i første led, herunder vores forretningsforbindelsers moder- og datterselskaber samt øvrige tilknyttede virksomheder.

Koncernen stiller krav om, at alle vores forretningsforbindelser overholder denne eksterne Code of Conduct (eCoC) samt respekterer og i videst muligt omfang, inden for rækkevidden af sit handlerum og kapacitet, sikrer efterlevelse både i forhold til konkrete krav i politikken og i de nævnte internationale standardarder og retningslinjer. Det er vores forretningsforbindelsers ansvar at sikre, at deres direkte og indirekte forretningsforbindelser følger de internationale principper, der er anført ovenfor og skitseret i denne politik. I det tilfælde, at forretningsforbindelser entrerer med underentreprenører til udførelse af en opgave, har forretningsforbindelsen pligt til at sikre, at underentreprenører er blevet gjort bekendt med og overholder denne eksterne COC.

 

Fokusområder

I koncernen stræber vi efter at udvikle langvarige forretningsrelationer, som danner grundlag for samarbejde, værdi og udvikling. Derfor ønsker vi et samarbejde med forretningsforbindelser, der fremmer ansvarlig forretningsadfærd.

Ansvarlig adfærd

Det kræves at forretningsforbindelser i videst muligt omfang - inden for deres handlerum og kapacitet – tager ansvar for at identificere, håndtere og forebygge negative indvirkninger på klima og miljø, på menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, samt bekæmpelse af bestikkelse og korruption i overensstemmelse med internationale retningslinjer.

Vi tilskynder derfor vores forretningsforbindelser til at påtage sig et samfundsansvar ved at offentliggøre relevante politikker på området og gennemføre due diligence med henblik på at identificere, håndtere og forebygge negative indvirkninger på de nævnte områder.

Arbejdsmiljø

Koncernen kræver, at forretningsforbindelser agerer etisk forsvarligt og understøtter et sikkert og sundt fysisk samt psykisk arbejdsmiljø. Forsømmelig adfærd, der kan bringe sikkerhed eller sundhed i fare, accepteres ikke.

Forretningsforbindelser er forpligtede til at forebygge ulykker og skader ved at sikre, at medarbejdere er uddannede og instruerede i at gennemføre deres arbejde samt stille tilstrækkeligt værnemidler og øvrigt nødvendigt udstyr til rådighed. Ligeledes kræves det, at alle medarbejdere er bekendte med hvilke type kemikalier, de kan komme i berøring med i forbindelse med udførelsen af arbejdet, samt retningslinjer for en forsvarlig håndtering af disse.

Menneskerettigheder

Alle forretningsforbindelser er i udførelsen af aktiviteter forpligtet til at overholde etiske standarder som indebærer, at koncernen ikke bidrager til eller er forbundet med krænkelse af menneskerettighederne. Leverandører må hverken direkte eller indirekte gøre brug af tvangs- eller pligtarbejde, være involveret i børnearbejde eller forhindre retten til organisering eller kollektiv forhandling. Vi har vurderet, at der potentielt kan være risiko i forhold til overholdelse af arbejdstagerrettigheder i vores værdikæde, og kræver derfor særlig opmærksomhed i forhold til at sikre overholdelse af følgende områder:

Tvangsarbejde:

 • Løn- og arbejdsforhold skal overholdes eller være sammenlignelige med de gældende overenskomster
 • Frihedsrettigheder skal garanteres, så pas eller andre identifikationspapirer ikke inddrages i forbindelse med medarbejderens ophold til Danmark
 • Boliger stillet til rådighed for medarbejderne i forbindelse med udførslen af deres arbejde, skal overholde Arbejdstilsynets krav på området

Børnearbejde:

 • Nationale lovbestemte krav i relation til minimumsalder for beskæftigelse skal overholdes
 • Det skal sikres, at unge under 18 år ikke arbejder under farlige forhold

Løn og arbejdstid:

 • Forretningsforbindelser skal overholde gældende love og regler for løn og arbejdstid, som er indgået i de lande hvor de har aktiviteter
 • Koncernen anerkender, at overarbejde kan være nødvendigt, men forventer, at vores forretningsforbindelser tilrettelægger arbejdet således, at overarbejde begrænses til et niveau, der muliggør en rimelig balance mellem arbejde og fritid for medarbejderen

Organisering:

 • Det skal sikres, at medarbejderne har fri ret til at danne eller tilslutte sig fagforeninger uden indblanding eller repressalier (eller trusler herom) fra arbejdsgiver. Ligeledes har medarbejdere ret til at stå uden for fagforening
 • Der skal sikres en effektiv beskyttelse af tillidsrepræsentanter og faciliteter, som de skal have til rådighed for at kunne bestride deres tillidshverv

Antikorruption og bestikkelse

Koncernen kræver, at forretningsforbindelser tager skarpt afstand fra enhver form for korruption eller korruptionslignende forhold og ikke selv i nogen form er involveret i korruption. 

Koncernen forventer, at der for alle forretningsforbindelser er taget aktiv stilling til forhold om korruption, og at der er politikker eller klare retningslinjer for hvordan dette håndteres, både i relation til myndigheder, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Mangfoldighed og inklusion

Koncernen forventer, at forretningsforbindelser behandler alle med respekt. Koncernen lægger vægt på mangfoldighed, lige muligheder og inklusion som grundlæggende elementer for en god hverdag og et godt samarbejde. Vi forventer derfor, at vores forretningsforbindelser også udviser en mangfoldig og inkluderende adfærd, og vi kræver, at der ikke forekommer forskelsbehandling grundet køn, alder, etnicitet eller anden baggrund.

Klima- og miljø

Vi har som koncern en forpligtelse til at reducere vores miljøpåvirkning på alle vores projekter og i de aktiviteter, som er afledt af projekterne. Vi arbejder målrettet på at reducere vores direkte og indirekte klima- og miljøpåvirkning.

Koncernen forventer, at forretningsforbindelser ligeledes etablerer passende procedurer for håndtering af potentielle og faktiske negative indvirkninger på klima- og miljøområdet. I praksis betyder det, at vores forretningsforbindelser skal håndtere de forskellige miljømæssige aspekter af deres virksomhed, herunder:

Støj, støv og byggepladsgener:

 • Forretningsforbindelsen skal træffe foranstaltninger til at reducere støv og støj samt gener fra lys og påvirkede adgangsveje under bygge- og vedligeholdelsesarbejde

Klimapåvirkning og energi:

 • El- og varmeforbrug skal reduceres f.eks. for belysning og varme på byggepladser og produktionsfaciliteter og via anvendelse af energi fra vedvarende kilder
 • Brændstofforbruget skal reduceres via f.eks. en øget andel af eldrevne biler og maskinel, samt tiltag til mere brændstofeffektiv anvendelse, såsom reduktion af tomgang og brug af biobaserede brændsler
 • I videst muligt omfang skal en lav klimapåvirkning tilgodeses i valg af materialer f.eks. via miljøvaredeklarationer, optimering af materialemængder og proces
 • Der skal arbejdes for reduceret energiforbrug i de færdige byggerier

Cirkulær økonomi og affald:

 • Indkøb af materialer fra genbrug og genanvendelse skal tilgodeses
 • I størst muligt omfang skal principperne for design for adskillelse og tilpasning følges, herunder ved at sikre at materialer kan demonteres ved endt levetid
 • Forretningsforbindelser skal bidrage til at reducere mængden af affald og sikre korrekt affaldssortering, så andelen af affald der går til genbrug, genanvendelse og materialenyttiggørelse maksimeres i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen og lokale/kommunale retningslinjer

Forurening og kemi:

 • Gældende dansk og europæisk lovgivning for brug af kemiske produkter skal overholdes, herunder ved at benytte materialer som forhandles inden for EU
 • I videst muligt omfang skal produkter med lav forureningsgrad anvendes, herunder ved at tilgodese produkter, der overholder EU-taksonomiens og certificeringsordningers krav til kemi
 • I videst muligt omfang skal produkter med anerkendte miljømærkningsordninger og –certificeringer anvendes, som eksempelvis Nordisk Miljømærkning, Indeklimamærket og FSC
 • Farlige materialer skal håndteres forsvarligt og i overensstemmelse med myndighedskrav

Biodiversitet

 • Forretningsforbindelsen skal i videst mulig omfang træffe foranstaltninger der tager hensyn til at beskytte og bevare biodiversitet, både på byggepladsen, i det omgivne miljø og gennem indirekte påvirkninger i form af materialekøb

 

Rapportering og overvågning 

Koncernen har etableret en række tiltag til overvågning, kontrol og opfølgning på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø og klima. Dette gælder også over for vores forretningsforbindelser, hvor politikken har indvirkning. Der er etableret procedurer for rapportering og dataindsamling på tværs af hele koncernen. Dele af denne rapportering fremgår årligt i Bæredygtighedsrapporten.

Koncernen kan til enhver tid kræve, at forretningsforbindelser der repræsenterer koncernen, leverer tilstrækkelig information til, at den praksis og de principper, der beskrives i denne politik, er implementeret og finder anvendelse. Koncernen kan ligeledes kræve, at vores forretningsforbindelser foretager en skriftlig evaluering af deres efterlevelse af denne politik.

Politikken er udarbejdet med hjælp fra såvel intern som ekstern ekspertise. Politikken er godkendt af direktionen i MT Højgaard Holding, og revideres én gang årligt. Ved spørgsmål til politikken kan der rettes henvendelse til afdelingen for Strategi og Bæredygtighed.

 

Aarhus, juni 2024

Søren Kristensen

Adm. direktør

Code of Conduct